Follow Us On

Sree Narasimha Swamy Temple

ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണും ജ്വലന്തം സര്‍വ്വതോന്മുഖം നൃസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹം

Related Albums

No Related Events